MESURES URGENTS D'OCUPACIÓ PEL TANCAMENT PERIMETRAL. PROGRAMA MUTP 2021

Lleida, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, Granja d’Escarp i Torres de Segre
El programa va destinat a reduir l’impacte produit pel tancament perimetral de l’estiu 2020 a Lleida i al Baix Segre, a través d’accions per millorar l’activitat económica en les empreses i fomentar l’ocupació de les persones.

El programa ofereix de manera presencial i/o telemàtica mesures de suport a les persones i les empreses.

 • Acollida i acompanyament a la inserció laboral
 • Aprenentage i capacitació
 • Plans d’ocupació
 • Foment de la contractació mitjançant la contractació subvencionada
 • Prospecció d’empreses per identificar oportunitats d’ocupació
 • Assessorament en el procés de Transformació digital de les empreses

FOMENT A LA CONTRACTACIÓ

Foment a la contracatció pretén millorar el teixit productiu dels municipis afectats pel tancament perimetral del juliol 2020 com a conseqüència de la COVID-19, mitjançant la contractació laboral subvencionada

El programa ofereix:

 • Accés a un procés de selecció o pre-selecció de candidats/es gratuït.
 • Subvenció de fins a 6 mesos per import de 1.108 euros/mensuals pels mesos de contracte a jornada complerta
 • Assessorament i suport en tot el procés de contractació i en la tramitació de la subvenció i justificació econòmica.

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ LABORAL

S’ofereix informació, acompanyament i orientació laboral i formativa, mitjançant el treball en competències clau, a fi de promoure l’accés al mercat de treball o l’entorn educatiu.

El programa posa a disposició de les persones en situació d’atur, persones treballadores en situació de precarietat laboral i ERTOS

 • Orientació formativa i laboral
 • Formació en competències TIC
 • Acccions de recerca de feina i coneixement del mercat laboral

PROSPECCIÓ D'EMPRESES

La crisi derivada de la Covid19 i la implantació progressiva de la indústria 4.0 suposa un canvi de paradigma que afecta directament al mercat de treball i a les ocupacions.

Detectar i conèixer els perfils professionals emergents o en procés de transformació, permet encaixar millor les persones amb les demandes i assegurar la disposició de personal.

El servei de prospecció empresarial permet:

 • Detectar noves ocupacions
 • Elaborar el perfil competencial necessari per executar-les
 • Difondre el nou perfil professional

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

La transformació digital és el procés pel qual les empreses integren la tecnologia digital en tots els aspectes del seu negoci, potenciant la creació de noves oportunitats competitives:

•Millorar processos.
•Trobar noves fonts d’ingressos.
•Crear experiències més personalitzades i atractives per als clients.

El servei de consultoria per la  diagnosi i assessorament personalitzat consisteix en:

 • Entrevista per conèixer el grau de maduresa digital de l’empresa i determinar les necessitats de digitalització.
 • Proposta individualitzada en digitalització, per donar prioritat a les accions a desenvolupar en funció dels recursos i l’impacte.

MUTP

MUTP - Aprenentatge i capacitació

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d’1 de desembre”