AVÍS LEGAL -RGPD-

Informació bàsica sobre protecció de dades i RGPD

Responsable

Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí +info…
Finalitat Per valorar la vostra adequació a un lloc de treball o tasca, així com per notificar-vos les oportunitats i ofertes d’ocupació, oferir-vos formació i serveis de transició de carrera i gestionar contractes i assignacions. +info…
Per processos d’avaluació, selecció i millora professional.+info…
Per donar-vos informació dels productes i serveis que oferim.+info…
Gestionar la posada a disposició de l’estudiant de l’Aula Virtual.+info…
Legitimació Consentiment de la persona interessada. +info…
Destinataris Entitats públiques o privades vinculades a l’IMO d’acord amb les finalitats descrites anteriorment.+info…
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. +info…
Informació addicional Seguretat

L’IMO  us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat de les dades, tal com exigeix la normativa vigent.+info…

Canvis en aquesta política de privacitat

L’IMO es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.+info…

 

 

 

1. Responsable del tractament
Identitat: Institut Municipal d’Ocupació (d’ara endavant, IMO)

CIF: P7590004C

Adreça postal: C/Pare Palau, 5 25005 Lleida

Contacte del delegat de protecció de dades:  dpd@paeria.cat

L’IMO, com a responsable del lloc web, està compromès amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. La informació sobre el tractament de dades personals es pot trobar detallada en la Política de Privacitat, se us informa que l’IMO ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

 

. Tornar …

 

 

 

2. Finalitat del tractament
Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:

Per valorar la vostra adequació a un lloc de treball o tasca, així com per notificar-vos les oportunitats i ofertes d’ocupació, oferir-vos formació i serveis de transició de carrera i gestionar contractes i assignacions.Per processos d’avaluació, selecció i millora professional.Per donar-vos informació dels productes i serveis que oferim. Gestionar la posada a disposició de l’estudiant de l’Aula Virtual Tornar …

 

 

3. Durada

Les dades corresponents a la gestió de l’enviament d’informació sobre l’oferta de l’IMO en l’àmbit formatiu que s’ha triat es conserven durant el termini necessari a l’efecte de portar a terme aquesta activitat. Posteriorment, queden emmagatzemades amb finalitats estadístiques fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.Les dades facilitades per l’interessat per a subscriure’s als servei s d’informació sobre l’oferta de l’IMO es conserven fins que aquest manifesti la seva voluntat de suprimir-les. Tornar …

 

 

4. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i, si escau, la derivada de la prestació d’un servei d’acord a la missió de l’IMO. Tornar …

 

 

5. Lloc on es desa la informació

La informació proporcionada es desa en els servidors de l’IMO o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield. Tornar …

6. Destinataris cessió i transferència

Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula consentiu expressament que les vostres dades siguin tractades i comunicades a empreses i institucions, tant públiques com privades, directament relacionades amb l’IMO, amb les finalitats esmentades anteriorment.

Les dades personals dels usuaris del Servei d’Intermediació Laboral, s’incorporaran al fitxer del Servei Públic d’Ocupació Estatal que a aquest efecte existeix, on podrà exercir els drets que a continuació es detallen. Tornar …

 

7. Drets de les persones interessades

Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant l’IMO presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a imo@paeria.cat i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei. Tornar …

8. Drets

  • Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
  • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.
  • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades personals (“dret a l’oblit”).
  • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.
  • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).
  • Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament.
  • Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Autoritat Catalana de Protecció de Dades) si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades. Tornar …

 

9. Seguretat

L’IMO, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. Tornar …

 

10. Canvis en aquesta política de privacitat
L’IMO es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Tornar …

 

 

L’Administració permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món exceptuant les imatges que sí estiguin subjectes a drets d’autor, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.