POLÍTICA DE QUALITAT

L’IMO des dels seus inicis ha anat creixent al voltant del compromís per contribuir a la millora de l’ocupabilitat de les persones de la seva àrea d’influència. Aquest compromís inicial ha anat evolucionant amb la incorporació de diferents eixos estratègics:

  • El coneixement de les necessitats de les empreses del nostre entorn
  • Desenvolupament i implantació d’accions d’orientació, formació i inserció per a l’acompanyament de la persona en la seva vida laboral
  • Foment de l’emprenedoria
  • Incentivar i participar en la creació de xarxes de gestió del coneixement i col·laboració amb els agents socials i econòmics del nostre entorn.
  • Promoure la igualtat d’oportunitats per als col·lectius vulnerables.
  • Promoure la creativitat i la innovació
  • Cerca de la millora continua en la gestió i en l’execució de les actuacions dutes a terme.

Amb un denominador comú: donar resposta a les expectatives de tots els nostres usuaris i usuàries, ja es tracti de persones, empreses, entitats, administracions públiques i sempre a la cerca del seu màxim grau de satisfacció.
Es per això que des del Consell Rector i la direcció de l’IMO s’impulsà la implantació i el manteniment de la Norma ISO 9001 per a la Gestió del sistema de qualitat, amb el compromís de:

   • Adreçar-hi els recursos humans i materials necessaris per, revisar i mantenir el sistema de gestió de qualitat i per assolir els objectius de qualitat.
   • Complir els requisits de l’organització i dels usuaris, ja siguin aquests persones físiques o altres entitats.
   • Promoure la millora continua en tots els àmbits d’actuació de l’IMO.
   • Difondre i assegurar el compliment d aquesta política de qualitat a tots els nivells de l’IMO.

  Es responsabilitat de tots el treballadors i treballadores de l’organització mantenir i revisar aquest compromís amb la millora continua, els sistema de qualitat i amb els nostres clients

Lleida, 9 de maig del 2017