POLÍTICA DE QUALITAT DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ SALVADOR SEGUÍ

L’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí té la missió de millorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat responsable de les empreses, en l’àmbit de l’ocupació, per tal d’assolir un desenvolupament local sostenible.

L’assoliment d’aquesta missió es desenvolupa amb l’oferiment d’uns serveis que:

 • Responguin a les necessitats de la ciutadania i de les empreses en l’àmbit de l’ocupació.
 • S’adeqüin a les línies estratègiques definides amb la participació dels agents socials i econòmics de la ciutat.

En l’execució d’aquests serveis es:

 • Procurarà el màxim d’efectivitat i l’optimització dels recursos existents.
 • Buscarà la màxima satisfacció de les persones implicades.
 • Fomentarà la concertació territorial.
 • Promourà la implantació de metodologies innovadores.

L’activitat de l’IMO ve configurada pels valors de:

 • Col·laboració dins la pròpia entitat i cooperació amb els altres.
 • Confiança compromís amb les persones i organitzacions amb què treballem.
 • L’excel·lència a través de la millora contínua i la innovació.
 • Iniciativa proactivitat per afrontar els reptes.
 • Inclusió i cohesió social per a tota la ciutadania.
 • Aprenem de tot i de tothom.

El Consell Rector, amb la seva presidenta al cap davant, manifesten el compromís per adreçar els recursos humans i materials necessaris per revisar, mantenir i millorar de manera continuada el sistema de gestió de qualitat i assolir els objectius de qualitat, d’acord amb els requisits que  defineix la Norma ISO 9001:2015, estenent aquest compromís a tots els treballadors i treballadores de l’IMO.

Lleida, 3 de maig de 2021

El president de l’IMO

 

 

David Melé Garcés