SUPORT A L'EMPRESA

Carta de serveis a l’empresa (PDF)

MÉS RECURSOS PER A L'EMPRESA

Programes amb subvenció a la contractació

A través de determinats programes ocupacionals de l’IMO, les empreses poden acollir-se a ajuts en matèria de contractació. Aquests programes són temporals i per tant les empreses només s’hi podran acollir en el període que cada programa estableixi.

Actualment, els programes actius amb bonificacions a la contractació són:

Estades de pràctiques a l’empresa

A l’IMO es realitzen diferents projectes i formacions que inclouen estades de pràctiques a empreses mitjançant un conveni de col·laboració.

Els projectes que tenen estades de pràctiques associades són els següents:

Aules i instal·lacions

L’IMO ofereix l’ús dels seus espais per a la realització de processos de selecció o formació interna, en funció de la disponibilitat i d’acord amb les ordenances fiscals municipals.

Subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la contractació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys

Entitats beneficiàries

Persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball,  constituïdes legalment amb establiment operatiu a Catalunya.

Quantia de la subvenció

-1.050 euros pel mòdul mensual

– 34,52 euros pel mòdul diari

Sol·licitud

Les sol·licituds s’han de presentar a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), concretament buscant el tràmit Foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball en el cercador de Tràmits gencat.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és del 19 de desembre de 2019 fins al 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Documentació

El formulari en format PDF que s’ha de presentar per a poder sol·licitar la subvenció es troba accedint a l’apartat anomenat ‘Pas 1 Sol·licitar- Per internet’. Aquest formulari ha d’incloure la documentació annexa obligatòria i, si escau, la documentació opcional.

Requisits

 Complir els requisits que estableix  la base 4 de l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

Altres informacions

 Les entitats hauran d’indicar en la seva sol·licitud el nombre de mesos de durada del contracte de treball sobre el qual sol·liciten la subvenció i el percentatge de la jornada de treball, sense especificar l’import sol·licitat.

Normativa reguladora

Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol

Ordre TSF/188/2018, del 12 de novembre

Resolució TSF/3498/2019, de 3 de desembre

XERSP Xarxa d’Empreses amb Responsabilitat Social de Ponent

Objectiu general

Conèixer la Responsabilitat Social Corporativa i saber alinear-a a l’estratègia de l’empresa per tal de millorar els resultats sense costos afegits.

 

Breu descripció del projecte

Utilitzarem una metodologia participativa creant espais de  Networking, World Cafè, jornades, taules rodones, recerca de sinergies transversals , difusió a través dels medis de comunicació i les xarxes socials per tal de compartir les bones pràctiques realitzades, amb la finalitat de crear  i reforçar la xarxa d’empreses.

Destinataris

Els/les destinataris/es d’aquest projecte son aquelles empreses i negocis del territori de Ponent que vulguin aprendre a gestionar les eines en torn a la Responsabilitat Social Corporativa

Àmbit territorial D’INFLUÈNCIA

L’abast territorial de la iniciativa innovadora es correspon a les comarques de Ponent.