PROGRAMA MAIS

Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social

Què oferim?

Sessions individuals d’acompanyament a la inserció laboral i formativa
 
Sessions grupals de competències clau ( lectoescriptura, català, castellà, informàtica), competències transversals, cerca activa de feina i visites a empresa.

Persones destinatàries

Atenem a col·lectius en risc o en situació d’exclusió social:
  • Perceptors/es de renda garantia de ciutadania
  • +16 -30 provinents d’institucions de protecció de menors
  • Perceptors/es d‘ingrés mínim vital
  • Aturats/des llarga durada +45 anys
  • Persones en risc d‘exclusió vinculades a serveis socials
  • Persones en situació de rehabilitació per consum
  • Interns/es en centres penitenciaris, llibertat condicional o exreclusos/es amb possibilitats d’accés a l’ocupació

Temporalització:

De gener a abril 2024

Dades de contacte

IMO Salvador Seguí
C/ Pare Palau, 5 25005 Lleida

Tel.: 973 24 20 00

WhatsApp: 639071419
Nacho Pijuan npijuan@paeria.cat