TREBALL I FORMACIÓ

Què oferim?

Facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals i, si s’escau, la formació professionalitzadora o d’adquisició de competències bàsiques i l’actuació d’acompanyament a les persones participants.

Actuacions

CONTRACTACIÓ LABORAL: contractes laborals de caràcter temporal amb la finalitat que les persones participants puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat.

FORMACIÓ: realització d’una activitat formativa per part de les persones participants per tal de millorar la seva qualificació i l’adquisició de competències bàsiques.

ACOMPANYAMENT: donar suport, dirigir i guiar a les persones participants per facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial.

Persones destinatàries

LÍNIA JOVES

Persones joves, entre 17 i 21 anys, que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades i que tinguin la condició de tutelades o extutelades per l’administració de la Generalitat de Catalunya.

LÍNIA DONA

Dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades víctimes de violència masclista.

Dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada (com a mínim 6 mesos dels últims 24) no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts.

LÍNIA MG45

Persones de 45 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades.

LÍNIA MG52

Persones de 52 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades.

LÍNIA PRGC

Persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades.

LÍNIA PANP

Persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació.

Normativa reguladora

ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre

ORDRE EMT/68/2022, de 20 d’abril

RESOLUCIÓ EMT/2870/2021, de 17 de setembre

RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre

RESOLUCIÓ EMT/3878/2021, de 22 de desembre

Promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Executada per l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí
Finançada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Servicio Público de Empleo Estatal i Fons Social Europeu

Videos

Treball i Formació Joves 2021

ENTITATS COL·LABORADORES