TREBALL I FORMACIÓ

Què oferim?

Facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals i, si s’escau, la formació professionalitzadora o d’adquisició de competències bàsiques i l’actuació d’acompanyament a les persones participants.

Actuacions

CONTRACTACIÓ LABORAL: contractes laborals de caràcter temporal amb la finalitat que les persones participants puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat.

FORMACIÓ: realització d’una activitat formativa per part de les persones participants per tal de millorar la seva qualificació i l’adquisició de competències bàsiques.

ACOMPANYAMENT: donar suport, dirigir i guiar a les persones participants per facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial.

Persones destinatàries

LÍNIA JOVES

Persones joves d’entre 17 i 25 anys que tinguin la condició de tutelades o extutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. També poden ser persones destinatàries els o les joves entre 17 i 25 anys que disposin d’un document acreditatiu de ser atès per Serveis Socials.

LÍNIA ACOL

Persones en situació administrativa irregular que compleixin els requisits per obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per arrelament social i l’autorització de treball per compte d’altri.

LÍNIA DONA

Dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades víctimes de violència masclista.

Dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada (com a mínim 6 mesos dels últims 24) no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts.

LÍNIA MG52

Persones de 52 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades.

LÍNIA PRGC

Persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades.

LÍNIA PANP

Persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació.

LÍNIA ARC

Persones més grans de 45 anys en risc de caure en situació d’atur de llarga durada (com a mínim 6 mesos dels últims 24) i que estiguin en possessió, o bé, d’una titulació científica universitària oficial de grau o equivalent, o haver superat el primer o segon cicle d’educació universitària, o bé, que estigui en possessió de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior o certificats de professionalitat relacionats amb la branca científica.

Normativa reguladora

ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre

ORDRE EMT/68/2022, de 20 d’abril

RESOLUCIÓ EMT/3879/2021, de 22 de desembre

RESOLUCIÓ EMT/349/2022, de 15 de febrer

RESOLUCIÓ EMT/2196/2022, de 30 de juny

RESOLUCIÓ EMT/2545/2022, de 28 de juliol

RESOLUCIÓ EMT/2412/2022, de 21 de juliol

Promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Executada per l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí
Finançada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Servicio Público de Empleo Estatal i Fons Social Europeu

Videos

Treball i Formació Joves 2021

ENTITATS COL·LABORADORES

SOC+GENE+SEPE+UE