SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ

Ajuts, subvencions, incentius i/o bonificacions per impulsar la contractació de persones treballadores

Actualització 21/02/2019

PERSONES AMB DISCAPACITAT

Les empreses o els autònoms que contractin de manera indefinida, a jornada completa o parcial, treballadors amb discapacitat provinents de l’atur, es poden acollir a incentius fiscals i reduccions de les quotes a la seguretat social.

Per més informació aquí

BONIFICACIONS DE QUOTES

Les empreses de menys de 50 treballadors que transformen en indefinits els contractes en pràctiques, de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació, tenen dret a una bonificació en la quota empresarial a la seguretat social.

Per més informació aquí

VÍCTIMES DEL TERRORISME

Existeixen bonificacions de la quota empresarial a la seguretat social per a les empreses que contracten persones que tenen reconeguda la condició de víctimes del terrorisme.

Per més informació aquí

AJUTS A LA CONTRACTACIÓ EN EL MERCAT ORDINARI DE TREBALL PER FOMENTAR LA INTEGRACIÓ DE PERSONES VULNERABLES

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.

Import: 50% del SMI

Termini: 30 de setembre de 2019

Per més informació

AJUTS ECONÒMICS DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA DESTINATS A FOMENTAR I FACILITAR LA CONTRACTACIÓ

L’objecte és establir el règim dels ajuts destinats a fomentar la creació d’ocupació per mitjà d’ajuts a les empreses per a la contractació de joves beneficiaris de Garantia Juvenil, així com a donar suport al desenvolupament de noves activitats empresarials i / o professionals.
Import: 4.950,00€,
Termini: 31/12/2019

Per més informació aquí

AJUTS AL TEIXIT EMPRESARIAL DE LLEIDA PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ I LA CONSOLIDACIÓ

L’objectiu és fomentar la creació d’iniciatives empresarials d’alt impacte en el teixit econòmic i finançar actuacions d’ampliació i millora d’empreses actives.

La quantia de les ajudes concedides serà del 50% del pressupost aprovat amb un màxim subvencionable de 3.000 € per sol·licitud en el cas de projectes amb una inversió mínima de 6.000 euros i d’un mínim subvencionable de 1.500 per a projectes amb una inversió mínima de 3.000 euros.

 

Termini: 19 de juny

Per més informació

SANTANDER EMPLEA CULTURA

Fundació Banc Santander convoca la VI edició de Santander Emplea Cultura, un programa destinat a crear ocupació entre joves, afavorir la professionalització del sector de la cultura contemporània i contribuir a l’enfortiment d’organitzacions dedicades a aquest sector.

Termini  fins el 22 de octubre de 2019

Per més informació aquí

FOMENT DE LA INCORPORACIÓ DE PERSONES MÉS GRANS DE 45 ANYS AL MERCAT DE TREBALL

Aquesta convocatòria té l’objectiu d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d’ocupació de les persones majors de 45 anys que es troben en situació d’atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s’hi.

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada de 6 mesos a 12 mesos, amb una jornada laboral entre el 50% i el 100%.  Subvenció de 858,55€/mensuals.

Termini: 15 de novembre de 2019

Per més informació aquí

PROGRAMES AMB INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ

Des de l’IMO gestionem diferents programes i projectes que inclouen incentius i/o subvencions a la contractació.

Programa 30 Plus

Projecte SINGULARS: Obrint portes als Joves

null