SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ

Ajuts, subvencions, incentius i/o bonificacions per impulsar la contractació de persones treballadores

Actualització 21/02/2019

PERSONES AMB DISCAPACITAT

Les empreses o els autònoms que contractin de manera indefinida, a jornada completa o parcial, treballadors amb discapacitat provinents de l’atur, es poden acollir a incentius fiscals i reduccions de les quotes a la seguretat social.

Per més informació aquí

BONIFICACIONS DE QUOTES

Les empreses de menys de 50 treballadors que transformen en indefinits els contractes en pràctiques, de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació, tenen dret a una bonificació en la quota empresarial a la seguretat social.

Per més informació aquí

VÍCTIMES DEL TERRORISME

Existeixen bonificacions de la quota empresarial a la seguretat social per a les empreses que contracten persones que tenen reconeguda la condició de víctimes del terrorisme.

Per més informació aquí

PROGRAMA ACCEDEMOS D'AJUDES A L'OCUPACIÓ 2019

La Fundació MAPFRE ofereix ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms i entitats socials que generin ocupació cobrint una vacant amb una persona, major d’edat, en situació legal d’atur a Espanya.

Termini 16 de juliol de el 2019

Per més informació aquí

FOMENT DE LA INCORPORACIÓ DE PERSONES MÉS GRANS DE 45 ANYS AL MERCAT DE TREBALL

Aquesta convocatòria té l’objectiu d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d’ocupació de les persones majors de 45 anys que es troben en situació d’atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s’hi.

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada de 6 mesos a 12 mesos, amb una jornada laboral entre el 50% i el 100%.  Subvenció de 858,55€/mensuals.

Termini: 15 de novembre de 2019

Per més informació aquí

PROGRAMES AMB INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ

Des de l’IMO gestionem diferents programes i projectes que inclouen incentius i/o subvencions a la contractació.

Programa 30 Plus

Projecte SINGULARS: Obrint portes als Joves

null