In:

Personal tècnic de l’IMO han visitat recenment l’experiència d’alfabetitizació d’adults en català duta a terme al Centre de Formació d’Adults els Taraongers, ubicat al barri de Cerdanyola de Mataró.

Es tracta d’un mètode d’alfabetització mixt, que combina el treball sintètic (fonètic i sil·làbic) amb el treball analític (de paraules) en un context comunicatiu.

El material escrit està dissenyat per treballar amb tot el grup classe simultàniament. ​
La resta de materials, especialment els manipulables es poden utilitzar tant individualment com en parelles o petit grup.

Per a més informació sobre aquesta bona pràctica podeu contactar amb la Mireia o el Nacho o bé, visitar la https://catalainicial.weebly.com/